Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Choszcznie

Kolorowy pasek

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

ul. Niedziałkowskiego 14
73-200 Choszczno
 

Funkcję Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami sprawuje –  Bartosz Cembała 

Pracownicy Wydziału:

Sprawy gospodarowania nieruchomościami Powiatu oraz Skarbu Państwa 
tel.095-765-70-14 nr wew. 14, pokój nr 7 (I piętro).
e-mail  nieruchomosci@powiatchoszczno.pl
1.  Ewelina Ochrymowicz
2.  Monika Potomska

Sprawy gospodarki gruntami rolnymi, sprawy związane z uprawnieniami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu oraz  reformą rolną, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ochrony gruntów rolnych. Udzielanie informacji i wyjaśnień mieszkańcom powiatu w zakresie problematyki prawnej i geodezyjnej odnośnie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia tych praw w księgach wieczystych.
Nr wew. 15, pokój nr 5 ( I piętro)
e-mail  bcembala@powiatchoszczno.pl
1. Bartosz Cembała,
2. Tomasz Andrysiewicz

Wydział Gospodarki Nieruchomościami nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.

1. Do zadań wydziału w szczególności należy:
1) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa, a w szczególności:
a) tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
b) dokonywanie ewidencjonowania nieruchomości powiatu oraz Skarbu Państwa zgodnie z katastrem nieruchomości, w tym nieruchomości Skarbu Państwa w komputerowej Bazie Danych nieruchomości Skarbu Państwa,
c) przygotowanie zarządowi powiatu oraz staroście wykonującemu zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa projektów planów wykorzystania zasobu i ich aktualizacja,
d) przygotowanie rocznego sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa celem przekazania wojewodzie w terminie do 30 kwietnia za rok poprzedni,
e) przygotowanie informacji o stanie mienia nieruchomego powiatu (nieruchomości), w zakresie wykonania budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku,
f) pozyskiwanie zgody wojewody w formie zarządzeń, na realizację ustawowo przewidzianych zadań starosty,
g) przygotowanie niezbędnych dokumentów celem dokonania sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi, wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek, przekazywania jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji,
h) przygotowanie dokumentów niezbędnych celem dokonania darowizny i sprzedaży nieruchomości po obniżonej cenie itp.,
i) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę,
j) przygotowanie dokumentów związanych z przeprowadzanym przetargiem na nieruchomości, sprzedaż bezprzetargowej nieruchomości oraz w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny,
k) zabezpieczanie wierzytelności Skarbu Państwa oraz powiatu przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
l) ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
m) przygotowanie opinii w sprawie podziału nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa lub powiatu, dokonywanego z urzędu,
n) przygotowywanie decyzji o ustanawianiu i wygaśnięciu trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej oraz opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu,
o) przeprowadzanie procedur administracyjnych związanych z postępowaniem wywłaszczeniowym i odszkodowawczym oraz procedur administracyjnych związanych z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości,
p) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa,
q) przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody,
r) wnioskowanie o sprostowanie oznaczenia nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa w księgach wieczystych,
s) składanie wniosków o założenie księgi wieczystej oraz wpisów i odpisów z KW odnośnie nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa,
t) przyjmowanie dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości oraz ustalanie wartości katastralnej nieruchomości na podstawie dostępnych dokumentów i informacji,
u) przekazywanie dla Wydziału Budżetowo-Finansowego danych dotyczących aktualizacji opłaty rocznej (sporządzanie zestawień oraz przekazywanie niezbędnych dokumentów),
v) przygotowanie prawem wymaganego oświadczenia starosty, w przypadku zakupu lub budowy nieruchomości na potrzeby organu administracji rządowej, celem uzyskania przez zainteresowanego zgody ministra Skarbu Państwa,
w) podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
x) prowadzenie ewidencjonowania nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z katastrem nieruchomości - w komputerowej Bazie Danych nieruchomości Skarbu Państwa,
y) przygotowanie wniosków wraz z dokumentacją o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
z) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie uzyskania decyzji wojewody stwierdzających nabycie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa z mocy prawa;
2) prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań w zakresie inwestycji realizowanych na podstawie ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
3) przygotowanie wniosku starosty, w sprawie przekazania przez Lasy Państwowe w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej gruntów na cele nieleśne lub nierolnicze oraz nieprzydatnych dla potrzeb gospodarki leśnej budynki i budowle wraz z gruntami;
4) występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych (i innych podmiotów) o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych powiatu;
5) realizacja niektórych zadań z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
6) zasięganie zgody lub opinii konserwatora zabytków w przypadkach prawem przewidzianych;
7) regulowanie spraw własności niektórych nieruchomości nierolniczych na Ziemiach Odzyskanych i terenach byłego Wolnego Miasta Gdańska;
8) załatwianie niektórych spraw dotyczących utraty mocy prawnej ksiąg wieczystych;
9) przygotowywanie decyzji o oddawaniu w użytkowanie wieczyste albo sprzedawanie kościelnym osobom prawnym na ich wniosek – gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych w planach do zagospodarowania przestrzennego na inwestycje sakralne i kościelne (wszystkie kościoły);
10) załatwianie spraw otrzymywanych od Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich;
11) przygotowanie dokumentów, celem uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu;
12) współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności w razie występowania starosty jako strony w postępowaniu prowadzonym przez wojewodę oraz udzielanie informacji i danych o nieruchomościach;
13) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie uzyskania decyzji wojewody stwierdzających nabycie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa z mocy prawa.
14) przeprowadzanie procedur związanych z wycinką drzew na nieruchomościach powiatu i Skarbu Państwa;
15) przygotowanie informacji Ministrowi Skarbu Państwa i wojewodzie, dotyczącej przekształceń mienia powiatu za rok poprzedni;
16) współpraca z osobą realizującą w starostwie procedury zamówień publicznych w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na szacowanie wartości nieruchomości na potrzeby starostwa;
17) przeprowadzanie procedur sprzedaży mieszkań zakładowych, będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa;
18) przekazywanie dla Wydziału Budżetowo – Finansowego danych dotyczących nieruchomości powiatu w zakresie złożonych deklaracji o podatku od nieruchomości (lub innego rodzaju podatku);
19) załatwianie spraw dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
20) podejmowanie czynności zmierzających do przejęcia przez powiat nieruchomości z mocy prawa oraz na podstawie innych przepisów prawa, w tym przygotowanie we współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji stwierdzających wojewody w zakresie dróg powiatowych;
21) przygotowywanie decyzji o przyznaniu osobie, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu lub zstępnemu osoby uprawnionej - nieodpłatnie własności tej działki;
22) przygotowywanie decyzji o przyznaniu osobie, której przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu lub zstępnemu osoby uprawnionej nieodpłatnie własności działki obejmującej budynki, w których znajduje się lokal i pomieszczenia o powierzchni niezbędnej do korzystania z tych budynków;
23) przygotowywanie decyzji o przeniesieniu własności działki, jej wielkości oraz o ustanowieniu służebności gruntowej pod budynkami na rzecz właściciela tych budynków;
24) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe;
25) przygotowanie dokumentów niezbędnych w sprawach przekazania do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, nieruchomości przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów szczególnych;
26) prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
27) realizacja przepisów dekretu o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze ziemi odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska;
28) realizacja przepisów dekretu o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przyjętych na cele reformy rolnej;
29) załatwianie spraw z dekretu o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze ziem odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska, w zakresie wydawania orzeczeń przewidzianych w art. 30 i 31 dekretu oraz rozporządzeniach wydanych na podstawie tego dekretu, a także wykonywanie czynności niezbędnych dla przygotowania gospodarstw i działek do ich nadania;
30) realizacja spraw dotyczących ochrony i uregulowania własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze ziem odzyskanych;
31) załatwianie spraw z dekretu o uwłaszczeniu i uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym;
32) załatwianie spraw z dekretu o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
33) gospodarowanie innymi nieruchomościami (gruntami) związanymi z gospodarką wodną, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, o ile gospodarowanie to nie podlega innym organom niż starosta (lub innemu wydziałowi starostwa) albo innym jednostkom;
34) opracowywanie planu finansowego powiatu na dany rok, w zakresie gospodarki nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa;
35) przygotowywanie informacji dla wojewody oraz skarbnika powiatu za każdy kwartał wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej;
36) opracowywanie analiz i zestawień o stanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym dla Wydziału Budżetowo-Finansowego inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji, o wartości gruntu wg stanu na koniec danego roku;
37) rozpatrywanie spraw przekazania przez właściciela nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości na Skarb Państwa, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
38) uzgadnianie pod względem potrzeby wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, projektów decyzji burmistrza, wójta, o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także w przypadkach gdy postępowanie dotyczy nieruchomości stanowiącej własność powiatu lub Skarbu Państwa będących w gospodarowaniu starosty;
39) realizacja zadań starosty dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji oraz rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych;
40) wyłanianie we współpracy z Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych wykonawcy prac geodezyjnych na rzecz Powiatu Choszczeńskiego oraz nieruchmości Skarbu Państwa;
41) przygotowywanie na wniosek właściwego organu lub jednostki decyzji starosty w sprawie przejścia (wykreślania) wód oraz gruntów pokrytych wodami z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, a także w sprawie przejścia wód oraz gruntów pokrytych wodami w trwały zarząd właściwych organów i jednostek.
2. Przy oznakowaniu akt wydział stosuje symbol „GN”.

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Zieliński
Data utworzenia:2017-01-02 09:06:00
Wprowadził do systemu:Łoński Jakub
Data wprowadzenia:2017-01-02 09:06:08
Opublikował:Łoński Jakub
Data publikacji:2017-01-02 09:18:43
Ostatnia zmiana:2018-04-10 12:15:52
Ilość wyświetleń:1416

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij