Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Choszcznie

Kolorowy pasek

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Funkcję Kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego sprawuje Piotr Jarzyna .

Telefon (95) 717 34-03 pokój ul. Bol. Chrobrego 27a pok.208 
kryzys@powiatchoszczno.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego nadzoruje bezpośrednio Starosta Choszczeński.

1. Do zadań wydziału w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i publicznego należy w szczególności:
1) monitorowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu;
2) opracowywanie projektów programów poprawy bezpieczeństwa powszechnego obywateli i porządku publicznego a także nadzór nad ich realizacją;
3) obsługa merytoryczna i administracyjna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
4) koordynowanie działań wydziałów starostwa w zakresie zapobiegania zagrożenia życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego;
5) utrzymywanie współpracy ze służbami , inspekcjami i strażami szczebla powiatowego oraz terenowymi organami administracji wojskowej i innymi instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu właściwej realizacji zadań;
6) nakładanie obowiązku zawarcia umowy na wykonanie zadania przewozowego w wypadku klęsk żywiołowych;
7) zapewnienie przewoźnikowi środków finansowych do wykonania nałożonego zadania lub wskazanie podmiotu, który na podstawie umowy z przewoźnikiem zapewni środki finansowe na wykonanie tego zadania;
8) prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych poprzez:
a) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
b) udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne osobom posiadającym stosowne uprawnienia,
c) wykonywanie poleceń pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w zakresie dotyczącym ochrony informacji niejawnych;
9) przygotowywanie na wniosek poradni przeciwgruźliczej projektów zarządzeń w sprawie:
a) umieszczenia chorego na gruźlicę w szpitalu, sanatorium przeciwgruźliczym lub innym zakładzie, jeżeli chory stanowi niebezpieczeństwo zarażenia gruźlicą swego otoczenia,
b) umieszczenia dzieci i młodocianych w zakładach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zarażenia ich gruźlicą od otoczenia, a usunięcie tego niebezpieczeństwa w inny sposób jest niemożliwe,
c) przymusowego leczenia dzieci i młodocianych chorych na gruźlicę w zamkniętych zakładach przeciwgruźliczych;
10) przygotowywanie rozstrzygnięć w sprawach:
a) podejmowania decyzji o powołaniu, na wniosek inspektora sanitarnego osób wykonujących zawody medyczne, a także osób o innych kwalifikacjach, zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, do pracy przy zwalczaniu epidemii,
b) podejmowania decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym do celów naukowych określonych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych
c) powoływanie osoby uprawnionej do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin,
d) związanych z wydawaniem przez starostę zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,
e) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
2. Do podstawowych zadań w zakresie zarządzania kryzysowego należy:
1) planowanie kryzysowe, monitorowanie oraz analiza i ocena zagrożeń, opracowanie i aktualizacja powiatowego planu zarządzania kryzysowego;
2) zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na potrzeby uruchamiania planów i procedur reagowania kryzysowego – pełnienie funkcji całodobowej służby dyżurnej starosty;
3) obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i innych zespołów powoływanych przez Starostę, wykonujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego;
4) zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji publicznej na terenie powiatu w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach;
5) ostrzeganie i alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych w razie zaistnienia nadzwyczajnych zdarzeń;
6) organizowanie systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego;
7) organizowanie szkoleń dla pracowników pełniących zadania w ramach dyżurów.
3. Do podstawowych zadań w zakresie spraw obronnych należy:
1) opracowywanie i aktualizacja dokumentów planowania i programowania obronnego w tym:
a) Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Choszczeńskiego, kart realizacji zadań, ankiet narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych,
b) Planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
c) Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
2) przygotowanie Powiatu w ramach systemu obronnego państwa do realizacji zadań umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych, w szczególności zorganizowania Akcji Kurierskie Administracji Publicznej (AKAP) , w tym opracowanie i aktualizacja dokumentacji planistycznej.
3) organizowanie i zapewnienie funkcjonowania systemu kierowania obronnością w Powiecie, w szczególności stanowiska kierowania oraz stałego dyżuru,
4) przygotowanie i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
5) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby obronności poprzez reklamowanie od pełnienia czynnej służby wojskowej,
6) planowanie i składanie wniosków do właściwych organów samorządu terytorialnego na zabezpieczenie osobiste i rzeczowe dla potrzeb Starostwa oraz zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych państwa;
7) planowanie i organizowanie szkolenia obronnego;
8) kontrola wykonywania zadań obronnych;
9) wykonywanie zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS).
4. Do podstawowych zadań w zakresie obrony cywilnej należy:
1) opracowanie i bieżąca aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Powiatu Choszczeńskiego;
2) opiniowanie gminnych planów obrony cywilnej;
3) koordynowanie, planowanie, sporządzanie sprawozdawczości z działania i współpracy gmin w zakresie obrony cywilnej.
4) zapewnienie funkcjonowania łączności radiowej w radiowej sieci zarządzania Wojewody Zachodniopomorskiego i sieci radiowej Starosty Choszczeńskiego, prowadzenie treningów łączności;
5) zapewnienie działania Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) o zagrożeniach;
6) przygotowywanie i organizowanie planowej ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze, planowanie oraz nadzór nad przygotowaniem i zapewnieniem niezbędnych sił do doraźnej pomocy;
7) prowadzenie powiatowej bazy danych o ilości i jakości sprzętu OC;
8) organizowanie pomocy organom OC niższego szczebla (gminnym) w działaniach zmierzających do likwidacji zagrożeń i minimalizacji ich skutków;
9) planowanie, koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem ochrony dóbr kultury na wypadek zagrożenia oraz współpraca w tym zakresie z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Zabytków;
10) organizowanie szkoleń ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej i obronności oraz sprawowanie nadzoru nad szkoleniami i ćwiczeniami prowadzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i podmioty gospodarcze.
5. Przy znakowaniu akt wydział stosuje symbol „ZK”.

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Zieliński
Data utworzenia:2017-01-02 09:20:44
Wprowadził do systemu:Władysław Hać
Data wprowadzenia:2003-06-24 15:07:54
Opublikował:Rafał Sakowski
Data publikacji:2003-06-24 15:07:54
Ostatnia zmiana:2018-01-16 08:09:12
Ilość wyświetleń:5413

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij