Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Choszcznie

Kolorowy pasek

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Funkcję Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa sprawuje Monika Szopińska

Telefon/fax (95 ) 765-85 11
ul. Bolesława Chrobrego

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.

Do zadań wydziału w zakresie gospodarki leśnej w szczególności należy:
1) prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
2) przygotowywanie porozumień o powierzaniu nadleśniczym prowadzenia w imieniu starosty spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną;
3) wydawanie decyzji określającej zadania dla właścicieli lasów niewykonujących obowiązków z zakresu powszechnej ochrony lasów;
4) zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych niestanowiących własności Skarbu Państwa na koszt właściwych nadleśnictw;
5) wydawanie decyzji przyznającej środki na pokrycie kosztów szkód jakie powstały w wyniku działania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów i innych klęsk żywiołowych bez ustalenia sprawcy szkody;
6) wydawanie decyzji o zmianie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny;
7) dokonywanie oceny udatności upraw leśnych;
8) wydawanie decyzji przyznającej dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów;
9) wydawanie decyzji ustalającej zadania dla właścicieli lasów z zakresu gospodarki leśnej na podstawie dokonanej inwentaryzacji stanu lasów;
10) wydawanie decyzji zezwalającej w przypadkach losowych właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasów lub decyzją określającą zadania;
11) wydawanie decyzji nakazującej wykonanie obowiązku ponownego wprowadzenia roślinności leśnej, upraw leśnych, przebudowy drzewostanu, pielęgnowania i ochrony lasu;
12) cechowanie drewna i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna;
13) uznawanie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru;
14) zlecanie sporządzenia planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, oraz inwentaryzacji lasów do 10 ha;
15) zatwierdzanie i nadzorowanie uproszczonych planów urządzenia lasów;
16) naliczanie miesięcznego ekwiwalentu, wstrzymywanie i nakazywanie zwrotu pobranego ekwiwalentu;
17) dokonywanie oceny udatności upraw leśnych;
18) sporządzanie wniosków o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów;
19) przekazywanie praw i obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej oraz uprawnień do ekwiwalentu na nabywcę gruntu.

20) wydawanie zaświadczeń o objęciu lasu uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach lub udzielenie informacji o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu loub decyzją, o której mowa w ww. artykule.

2. Do zadań wydziału w zakresie gospodarki łowieckiej należy w szczególności:

1) zezwalanie na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej;
2) zezwalanie na hodowanie lub utrzymywanie chartów lub ich mieszańców i cofanie zezwoleń;
3)  wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych;
4) naliczanie czynszu dzierżawnego kołom łowieckim oraz rozliczanie otrzymanego czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami;
5) wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.

3. Do zadań wydziału w zakresie gospodarki odpadami należy w szczególności:

1) zezwalanie na przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie), zbieranie odpadów, cofanie zezwoleń;
2) wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń w zakresie gospodarki odpadami;
3) zezwalanie w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, cofanie zezwoleń;
4) wydawanie decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązku dotyczącego gospodarowania odpadami z wypadku;
5) zatwierdzanie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi;
6) wstrzymywanie w drodze decyzji działalności posiadacza odpadów wydobywczych;
7) przyjmowanie przeglądu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi;
8) wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, oraz zgody na jego zamkniecie.

4. Do zadań wydziału w zakresie ochrony środowiska należy w szczególności:

1) nieodpłatne udostępnianie organom administracji informacji na potrzeby państwowego monitoringu środowiska;
2) opiniowanie planu działań dla potrzeb sejmiku województwa oraz uchwał zarządu województwa w zakresie ochrony powietrza;
3) załatwianie spraw  dotyczących  potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;               
4) wydawanie opinii dotyczących projektu planu remediacji w odniesieniu do zanieczyszczenia gruntów przeznaczonych na cele rolne;
5) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach;
6) ustalanie odszkodowania, w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska;
7) nakładanie na prowadzącego instalację obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji;
8) sporządzanie map akustycznych środowiska i przekazywanie ich zarządowi województwa, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu
9)przekazywanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska programu ochrony środowiska przed hałasem
10) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, oraz ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji
11) nakładanie na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przy przekroczeniu standardów jakości środowiska;
12) wydawanie pozwoleń: zintegrowanego, na wprowadzanie gazów lub pyłów do środowiska, wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, na wytwarzanie odpadów oraz wygaszanie, cofanie i ograniczanie wydanych pozwoleń;
13) wydawanie decyzji określającej dopuszczalny poziom hałasu;
14) zobowiązywanie podmiotów prowadzących instalacje do przedłożenia przeglądu ekologicznego;
15) nakładanie na podmiot, który negatywnie oddziałuje na środowisko obowiązku ograniczania oddziaływania na środowisko oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
16) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;
17) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;
18) występowanie do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska o podjęcie odpowiednich działań, będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli starosta stwierdzi naruszenie przepisów o ochronie środowiska;
19) przygotowywanie projektu zestawienia przychodów i wydatków środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dany rok;
20) opiniowanie w zakresie warunków przeprowadzenia działań naprawczych zawartych w projekcie decyzji uzgadniającej warunki przeprowadzenia tych działań w odniesieniu do szkody w środowisku w powierzchni ziemi na gruntach wykorzystywanych na cele rolne;
21) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku w zakresie wynikającym z zadań wydziału, oraz udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
22) prowadzenie bazy danych - w zakresie terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, map akustycznych, oraz programów ochrony środowiska przed hałasem;
23) przedkładanie informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.

5. Do zadań wydziału w zakresie ochrony przyrody w szczególności należy:

1) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy, naliczanie, umarzanie opłat;
2) ustalanie wysokości odszkodowania za drzewo lub krzew oraz za ich usunięcie, w przypadku gdy strony nie zawrą umowy w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzew lub krzewów;
3) przyjmowanie informacji o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, oraz przeprowadzanie oględzin;
4) wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej, umarzanie płatności kary, rozkładanie kary na raty;
5) prowadzenie rejestru przetrzymywanych zwierząt, których przewożenie przez granicę podlega ograniczeniom;
6) prowadzenie rejestru przetrzymywanych żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, zaliczanych do kategorii II.

6. Do zadań wydziału w zakresie prawa wodnego w szczególności należy:
1) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych.

7. Do zadań wydziału w zakresie geologii w szczególności należy:

1) udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych gdy obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2,0 ha i roczne wydobycie nie przekroczy 20.000 m3, oraz odmawianie udzielenia koncesji w przypadkach określonych w przepisach prawa, stwierdzanie wygaśnięcia koncesji;
2) przenoszenie koncesji na rzecz innego podmiotu, zmiana koncesji na wniosek przedsiębiorcy;
3) wzywanie przedsiębiorcy do zaniechania naruszeń, cofanie koncesji bez odszkodowania, ograniczenie jej zakresu;
4) zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, oraz dodatku do projektu robót geologicznych;
5) zatwierdzanie dokumentacji geologicznej, geologiczno-inżynierskiej, hydrogeologicznej lub innej, oraz dodatku do dokumentacji geologicznej;
6) przyjmowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych, oraz przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych dot. wierceń w celu wykorzystania ciepła ziemi;
7) prowadzenie archiwum geologicznego;
8) wydawanie decyzji odpowiednio wstrzymujących działalność, nakazujących niezwłoczne usunięcie stwierdzonych uchybień, a w przypadku potrzeby nakazywanie podjęcie czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu, w przypadku stwierdzenia, że działalność określona ustawą jest wykonywana:
a) z naruszeniem warunków określonych w koncesji;
b) bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków;
c) bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków.

8. Do zadań wydziału w zakresie rybactwa śródlądowego w szczególności należy:

1) zezwalanie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej;
2) zezwalanie na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;
3) dokonywanie rejestracji sprzętu pływającego wykorzystywanego do połowu ryb;
4) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
5) wystawianie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej.


9. Do zadań wydziału w zakresie handlu emisjami w szczególności należy:
1) załatwianie spraw związanych z emisją gazów cieplarnianych.

10. Ponadto do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy:

1) wydawanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne, oraz wyrażanie zgody na odstępstwo od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów;
2) przedstawianie na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska informacji dotyczącej zgodności działalności prowadzonej przez odbiorcę odpadów ubiegającego się o wydanie zezwolenia na wwóz odpadów na teren kraju z przepisami prawa;
3) przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień przedsiębiorcy lub innego podmiotu wynikających z koncesji, zezwolenia, pozwolenia, licencji, w zakresie wynikającym z zadań wydziału;
4) opiniowanie projektu planu miejscowego, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, oraz dokumentacji złóż kopalin i wód podziemnych;
5) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na pozyskiwanie zwierząt wolnożyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok.

11. Przy znakowaniu akt wydział stosuje symbol „OŚ".

Metadane

Źródło informacji:Dachowska Alina
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dachowska Alina
Data wprowadzenia:2003-06-26 08:34:58
Opublikował:Łukasz Kozakiewicz
Data publikacji:2003-06-26 08:34:58
Ostatnia zmiana:2019-01-14 11:55:40
Ilość wyświetleń:7210
Starostwo Powiatowe w Choszcznie ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno
e-mail: starosta@powiatchoszczno.pl Tel.: 095 748 89 31 NIP 594-14-26-515

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij