Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Choszcznie

Kolorowy pasek

Wydział Budownictwa

Wydziału Budownictwa

Funkcję Kierownika Wydziału Budownictwa sprawuje Sebastian Król

Telefon  (95) 765 1139, (95) 765 1140  
ul. Bolesława Chrobrego 27 (II piętro)
73 - 200 Choszczno

budownictwo@powiatchoszczno.pl

1. Do zadań wydziału należy realizacja zadań w zakresie administracji architektoniczno – budowlanej w zakresie kompetencji Starosty, a w szczególności:
1) kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w tym:
zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także zaświadczenia o wpisie projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzania projektu, także sprawdzenie projektu – przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu, lub jego sprawdzenia, zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane, w szczególności:
a) wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
b) wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;
c) zatwierdzanie projektów budowlanych;
d) przenoszenie pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu;
e) wydawanie decyzji o uchyleniu, wygaśnięciu pozwolenia na budowę;
f) wydawanie decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych, dla których wydawane są decyzje o pozwoleniu na budowę;
3) uzgadnianie z wojewódzkim konserwatorem zabytków pozwolenia na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
4) wydawanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego, ujętych w gminnej ewidencji zabytków w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków;
5) przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę /rozbiórkę/ oraz zgłoszeń w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu;
6) nakładanie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia i wydawanie decyzji wnoszących sprzeciw do zgłoszenia niespełniającego warunków Prawa budowlanego;
7) nakładanie obowiązku w drodze decyzji uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia;
8) wezwanie do uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę oraz rozbiórkę;
9) kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;
10) prowadzenie w formie elektronicznej rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę i zgłoszeniem na budowę;
11) przekazywanie bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego:
a) kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym;
b) kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem;
c) kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego;
12) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych;
13) uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
14) współdziałanie z organami nadzoru budowlanego i organami kontroli państwowej, w szczególności:
a) uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań kontrolnych;
b) przekazywanie i wymiana informacji o wynikach kontroli;
15) opiniowanie rozwiązań przyjętych w projekcie studium przygotowywanym przez gminy;
16) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przygotowywanych przez gminy w zakresie odpowiednich zadań samorządowych;
17) opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
18) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie zadań wydziału;
19) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie każdemu, kto wystąpi o ich udostępnienie, a które są zamieszczane w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
20) poświadczanie wielkości udziału infrastruktury towarzyszącej wykorzystywanej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego;
21) wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową domów jednorodzinnych, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, w związku z występowaniem o dodatek mieszkaniowy przez właścicieli domów jednorodzinnych;
22) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali;
23) przekazywanie informacji w formie kopii wydanych decyzji, które stały się ostateczne,do organu podatkowego właściwego w sprawie podatku od nieruchomości;
24) gromadzenie danych statystycznych z ruchu budowlanego i przesyłanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych meldunków do Urzędu Statystycznego;
25) uczestniczenie w procesie uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;
26) współpraca z organami ochrony zabytków w zakresie przewidzianym ustawą;
27) przyjmowanie i przechowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gminnych ewidencji zabytków;
28) przekazywanie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru:
a) odpisów ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami, stanowiącymi integralną część tj. przekazywanie uwierzytelnionych kopii zatwierdzonych projektów zagospodarowania działki lub terenu, w sprawie o:
- pozwoleniu na budowę budynku;
- rozbiórce budynku;
b) odpisów zgłoszeń budowy budynku, zgłoszeń rozbiórki budynku oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części.
29) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2031, z 2016 r. poz.1250).
2. Przy znakowaniu akt wydział stosuje symbol „B”.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-06-24 14:58:48
Opublikował:Łukasz Kozakiewicz
Data publikacji:2003-06-24 14:58:48
Ostatnia zmiana:2017-01-02 08:56:36
Ilość wyświetleń:7435

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij