Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Choszcznie

Kolorowy pasek

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 

Funkcję Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu sprawuje Renata Cichowska

Telefon  (95) 748 8945, (95) 748 8938  pokój 206, 207    e-mail:edukacja@powiatchoszczno.pl

Funkcję z-cy Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu sprawuje Maria Gmerek - Maciuk

Telefon  (95) 748 8934, pokój 7   e-mail:
promocja@powiatchoszczno.pl

1. Do zadań wydziału w zakresie edukacji w szczególności należy:
1) podejmowanie czynności w zakresie zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943 ze zm.);
2) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych;
3) współdziałanie z Kuratorem Oświaty w zakresie określonym ustawą;
4) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki, a w szczególności:
a)  przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki;
b)  przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
5) podejmowanie czynności w zakresie tworzenia jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek;
6) koordynowanie i przygotowywanie konkursów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
7) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, bądź odwołaniem z tej funkcji, oraz przygotowywanie opinii dotyczących obsady bądź odwołania ze stanowisk wicedyrektorów lub innych stanowisk kierowniczych;
8) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek;
9) prowadzenie spraw dotyczących zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;
10) podejmowanie wszelkich niezbędnych czynności w sprawach związanych z likwidacją, przekształceniem szkoły lub placówki oświatowej;
11) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych odpowiedniego typu;
12) prowadzenie postępowania w zakresie nadania i cofnięcia szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej;
13) podejmowanie niezbędnych czynności w zakresie zapewnienia nauczania indywidualnego, specjalnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
14) opiniowanie nowych kierunków kształcenia w szkołach zawodowych;
15) podejmowanie niezbędnych czynności związanych z zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych;
16) dokonywanie cząstkowej oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
17) przygotowywanie wniosków do odznaczeń i ustalanie propozycji nagród dla dyrektorów szkół i placówek;
18) prowadzenie spraw związanych z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
19) realizacja zadań dotyczących zmiany stosunku pracy nauczycieli w szczególności przeniesienia do innej szkoły, uzupełnienia etatów;
20) współdziałanie ze związkami zawodowymi i innymi organizacjami w zakresie funkcjonowania oświaty;
21) prowadzenie spraw w zakresie dokształcania i doskonalenia oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;
22) przygotowywanie propozycji regulaminów określających:
a) wysokość stałych dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe zasady i warunki ich przyznawania,
b) szczegółowe sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw,
c) wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze;
23) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji przyznanych szkołom/placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkołom publicznym prowadzonym przez podmioty inne niż Powiat Choszczeński;
24) realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej;
25) opracowywanie analiz finansowych dotyczących subwencji oświatowej, sporządzanie wniosków finansowych oraz sprawozdań do MEN i Kuratorium Oświaty;
26) sporządzanie analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń;
27) przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Choszczeńskiego, w tym informacji o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach/placówkach prowadzonych przez powiat;
28) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem stypendium Starosty Choszczeńskiego;
29) prowadzenie spraw związanych ze skierowaniem dzieci i młodzieży do placówek oświatowo – wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych;

2. Do zadań wydziału w zakresie kultury w szczególności należy:
1) prowadzenie spraw związanych z działalnością powiatowej biblioteki publicznej;
2) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej w tym ochrony dziedzictwa narodowego na terenie powiatu;
3) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem postępowań konkursowych zmierzających do przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu;
4) prowadzenie spraw związanych z prawidłowością wydatkowania dotacji, przyznawanych na realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Do zadań wydziału w zakresie sportu i promocji w szczególności należy:

1) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych mających siedzibę na terenie powiatu w tym dokonywanie kontroli ich działalności;
3) organizowanie działalności w dziedzinie kultury fizycznej oraz tworzenie odpowiednich warunków dla jej rozwoju, w tym współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej w celu organizacji zajęć sportowych oraz imprez sportowo rekreacyjnych;
4) prowadzenie ewidencji klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych;
5) prowadzenie spraw związanych z pozalekcyjnym wykorzystaniem obiektu hali sportowej, położonej w Choszcznie, przy ul. Polnej 5.
6) realizacja wydawnictw promocyjnych i informacyjnych o powiecie;
7) przygotowywanie i organizowanie oprawy promocyjnej imprez artystycznych i innych z udziałem powiatu;
8) opracowywanie, wydawanie i dystrybucja powiatowych wiadomości samorządowych;
9) protokół dyplomatyczny oraz obsługa kontaktów zagranicznych;
10) inicjowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki i rozwoju informacji turystycznej;
11) współdziałanie ze stowarzyszeniami turystycznymi i innymi instytucjami w zakresie rozwoju turystyki;
12) prowadzenie spraw z zakresu wyróżnienia promocyjnego "Dęby Powiatu Choszczeńskiego".

4. Przy znakowaniu akt wydział stosuje symbol "EK".

Metadane

Źródło informacji:Popławska Katarzyna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Popławska Katarzyna
Data wprowadzenia:2003-06-27 08:14:43
Opublikował:Rafał Sakowski
Data publikacji:2003-06-27 08:14:43
Ostatnia zmiana:2018-02-16 07:53:51
Ilość wyświetleń:6708

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij