Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Choszcznie

Kolorowy pasek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie: Ocena Stanu Sanitarnego Powiatu Choszcz...

 

OCENA STANU SANITARNEGO
POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO
ZA 2003 ROK


 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, LUDNOŚĆ, POWIERZCHNIA,  OBIEKTY NADZOROWANE.
Charakterystyka  ogólna.
PSSE  sprawuje  nadzór  sanitarny  na  obszarze  Powiatu  Choszczeńskiego.  W  powiecie  choszczeńskim  znajduje  się  6  gmin  tj. gmina  Bierzwnik, Krzęcin  oraz  miasto-gminy Choszczno, Drawno, Pełczyce, Recz.
                 
1.1.   Powierzchnia  powiatu  wynosi  1.327  km2.
Powierzchnia  poszczególnych  gmin  (w  km2):
Choszczno – 247,
Drawno –321,
Pełczyce – 200,
Recz – 180,
Bierzwnik – 239,
Krzęcin – 140.
Z  Choszczna  do  siedzib  poszczególnych  gmin są  następujące  odległości  drogowe:
- Drawno - 25 km,
- Pełczyce – 20 km,
- Recz – 15 km,
- Bierzwnik – 25 km,
- Krzęcin – 13 km.
1.2.   Liczba  ludności.
Ludność  powiatu  choszczeńskiego  wynosi  53.093 osób,  najwięcej  ludności  zamieszkuje  w  gminie  Choszczno,  a  najmniej  w  gminie  Krzęcin.  Zaludnienie  na  1  km2 wynosi  39,9  osób.
1.3.   Pod  nadzorem  PSSE  w  Choszcznie  pozostaje  1192  obiekty  w tym:
- 121  obiektów  użyteczności  publicznej,
- 83  obiektów  wodnych,
- 65  obiektów  służby  zdrowia,
- 158  zakładów  pracy,
- 567  obiektów  żywieniowo-żywnożciowych,
- 87  placówek  oświatowo-wychowawczych  
1.4.   Obiekty  o szczególnym  znaczeniu  strategicznym:
- skład  wojskowy  w  Drawnie,
- skład  wojskowy  w  Cybowie,
- krajowa  droga  nr  10,
- międzynarodowa  trasa  kolejowa,
- 2  zakłady  penitencjarne.

II.  SZCZEGÓŁOWA OCENA SYTUACJI AKTUALNEJ.

PION  HIGHIENY  KOMUNALNEJ

Obsada kadrowa:
Sekcję Higieny Komunalnej obsługuje dwóch pracowników ;
mgr   inż.  Magdalena Król na stanowisku młodszego asystenta,
Urszula Prostak na stanowisku starszego instruktora 
Jeden  środek  transportu  wspólny  dla  wszystkich  pionów.

Charakterystyka zakresu działań.

Pod nadzorem  sekcji  Higieny Komunalnej jest ogółem 214 obiektów, w tym :
- obiektów użyteczności publicznej    - 121
- obiektów urządzeń wodnych            -   83

Działalność administracyjno-egzekucyjna:
- ilość przeprowadzonych kontroli ogółem       - 807  ( w tym z poboru prób wody – 463 i prób  roztworów dezynfekcyjnych –8 )
- ilość wystawionych decyzji ogółem                   - 160     
    w tym ;
    - na obiekty użyteczności publicznej                -   11
    - na obiekty i jakość wody                                -   22
    - decyzje rachunki                                             - 119
    - decyzje przedłużające termin                          -    8
- ilość postanowień o nałożeniu grzywny             -  32
- ilość postanowień o zawieszeniu postępowania -    2
- opinie sanitarne                                                   -   3
- tytuły wykonawcze                                             -   4
- ilość mandatów                                                   -   1( na kwotę100,00 zł na zakład fryzjerski)
- pisma polecające                                                 - 130
- decyzje na ekshumację                                        -  19

Ocena stanu sanitarnego w poszczególnych gminach.

Gmina Choszczno.
Na terenie gminy Choszczno objęto nadzorem ogółem –74  w tym ; - 54 obiekty użyteczności
publicznej i 20 obiektów i urządzeń wodnych.
W grupie obiektów użyteczności publicznej ( placówki służby zdrowia, zakłady fryzjerskie-kosmetyczne i odnowy biologicznej, wczasowo-turystyczne i hotele, dworce PKP i PKS, wysypiska, domy kultury, stadiony, cmentarze) przeprowadzono 83 kontrole ,a w celu wyegzekwowania poprawy stanu sanitarno – technicznego wydano 5 decyzji administracyjnych. W wyniku tych działań w 4 obiektach tj. w zakładzie fryzjerskim,  kosmetycznym i odnowy biologicznej w Choszcznie, Stacji PKP w Starym Klukomiu stan sanitarno –techniczny tych obiektów uległ poprawie. Pogorszeniu natomiast uległ stan sanitarno-techniczny Dworca PKP oraz Dworca PKS w Choszcznie (prowadzone jest postępowanie administracyjne dot. poprawy stanu sanitarnego ustępów ogólnodostępnych oraz poczekalni dworcowej PKP ).
Stan sanitarny placówek służby zdrowia ogólnie na terenie gminy Choszczno ocenia się na dobry z wyjątkiem zastrzeżeń dot. Przychodni nr.8 – WOMP w Choszcznie (pomieszczenia przychodni wymagają odnowienia- prowadzone jest postępowanie administracyjne).
W grupie obiektów wczasowo-turystycznych ogólnie stan sanitarno-techniczny tych obiektów ocenia się na dostateczny z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do biwakowania i plaż przy kąpieliskach zwyczajowych, przy których brak jest zapewnienia właściwych ustępów publicznych  ( tj. ze szczelnymi zbiornikami na nieczystości płynne lub kabin sanitarnych ).
Pozostałe obiekty pod względem stanu sanitarno-technicznego nie budzą zastrzeżeń w stosunku do lat ubiegłych.
W grupie obiektów wodnych wyróżnia się wodociągi publiczne zaopatrujące w wodę większą liczbę ludności w stałej eksploatacji oraz wodociągi lokalne (Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Polskiego Koncernu Naftowego w Wardyniu), a także ujęcie awaryjne przy szpitalu w Choszcznie.  Największy problem z jakością wody występuje w miejscowościach Bonin (przekroczenia manganu) oraz Rzecko (przekroczenia żelaza), gdzie  prowadzone jest postępowanie administracyjne.

Gmina Pełczyce.  
Na terenie gminy objęto nadzorem ogółem 33 obiektów , w tym  15 – obiektów użyteczności publicznej i 18 obiektów urządzeń wodnych.
W grupie obiektów użyteczności publicznej pod nadzorem są ; zakłady fryzjerskie, apteka, placówki służby zdrowia, cmentarze, wysypiska, obiekty wczasowo-turystyczne .
Ogólnie przeprowadzono 15 kontroli przy czym stan sanitarno-techniczny tych obiektów nie budził zastrzeżeń a drobne uchybienia były usuwane na bieżąco.
W grupie obiektów wodnych wyróżnia się wodociągi publiczne zaopatrujące w wodę większą liczbę ludności w stałej eksploatacji oraz wodociągi lokalne (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polanin”, Ferma Paulinów).  Największy problem z jakością wody występuje w miejscowości Lubianka (przekroczenia manganu). W  Paulinowie stwierdzono zły stan techniczny obiektu


Gmina Recz.
 Na terenie gminy Recz  nadzorem objęto nadzorem ogółem - 23  obiektów ,w tym ; -  12 obiektów użyteczności publicznej i 11 obiektów i urządzeń wodnych.
W grupie obiektów użyteczności publicznej pod nadzorem są; zakłady fryzjerskie, apteka, dom kultury, stadion, cmentarze, obiekty świadczące usługi noclegowe. W obiektach tych przeprowadzono 14 kontroli sanitarnych i wystawiono 1 decyzję na uchybienia dot. pomieszczeń higieniczno- sanitarnych w budynku na stadionie sportowym w Reczu .
W pozostałych obiektach większych uchybień nie stwierdzono a drobne zastrzeżenia eliminowano na bieżąco.
W grupie obiektów wodnych wyróżnia się wodociągi publiczne zaopatrujące w wodę większą liczbę ludności w stałej eksploatacji.  Największy problem z jakością wody występuje                 w miejscowościach Pamięcin (przekroczenia żelaza i manganu oraz barwy) i Sicko (przekroczenia żelaza  i manganu). W miejscowości Pamięcin stwierdzono również zły stan techniczny.

Gmina Drawno.
Nadzorem objęto na terenie gminy Drawno ogółem - 36  obiektów ,w tym ; -  19 obiektów
użyteczności publicznej i 17  obiektów i urządzeń wodnych.
W grupie obiektów użyteczności publicznej (  zakłady fryzjerskie, wczasowo-turystyczne, apteka,
 wysypisko, dom kultury, stadion, cmentarze) przeprowadzono 28 kontroli, a w celu uzyskania poprawy stanu sanitarno – technicznego wydano 1 decyzję administracyjną dot .zakładu fryzjerskiego. W wyniku tych działań w zakładzie fryzjerskim stan sanitarny pomieszczeń uległ poprawie.
 Nadal zastrzeżenia budzi stan sanitarny pomieszczeń domu kultury w Drawnie (wystawiona decyzja administracyjna w ubiegłym roku w dalszym ciągu nie wykonana).
 W grupie obiektów wczasowo-turystycznych ogólnie stan sanitarno-techniczny tych obiektów ocenia się na dostateczny z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do biwakowania i plaż przy kąpieliskach zwyczajowych, przy których brak jest zapewnienia właściwych ustępów publicznych ( tj. ze szczelnymi zbiornikami na nieczystości płynne lub kabin sanitarnych ).
Pozostałe obiekty pod względem stanu sanitarno-technicznego nie budzą zastrzeżeń w stosunku do lat ubiegłych.
W grupie obiektów wodnych wyróżnia się wodociągi publiczne zaopatrujące w wodę większą liczbę ludności w stałej eksploatacji oraz wodociągi lokalne (Polska Żegluga Morska                 w Drawnie, Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy               w Niemieńsku), a także studnie publiczne (artezyjskie w Drawnie).  Największy problem z jakością wody występuje w miejscowościach Kiełpino (przekroczenia żelaza i manganu), Podegrodzie (przekroczenia żelaza i manganu), Drawno (przekroczenia żelaza), Dominikowo (przekroczenia żelaza i manganu), Brzeziny (przekroczenia żelaza i manganu), Niemieńsko SOSW (przekroczenia żelaza i manganu).

Gmia Bierzwnik.
Nadzorem objęto na terenie gminy Bierzwnik  ogółem - 29 obiektów , w tym ; -  21 obiektów użyteczności publicznej i 8 obiektów i urządzeń wodnych.
Obiekty te to; zakłady fryzjerskie, wczasowo-turystyczne, apteka, wysypisko, cmentarze, Stacje PKP. W obiektach tych przeprowadzono 31 kontroli sanitarnych. Kontrole te nie wykazały większych uchybień w zakresie stanu sanitarno-technicznego z wyjątkiem zastrzeżeń dot.
miejsc przeznaczonych do biwakowania i plaż przy kąpieliskach zwyczajowych, przy których brak jest zapewnienia właściwych ustępów publicznych ( tj. ze szczelnymi zbiornikami na nieczystości płynne lub kabin sanitarnych ).
Poprawie uległ stan sanitarny apteki oraz pomieszczeń indywidualnej praktyki lekarza rodzinnego
w Bierzwniku.
W grupie obiektów wodnych wyróżnia się wodociągi publiczne zaopatrujące w wodę większą liczbę ludności w stałej eksploatacji. Największy problem z jakością wody występuje w miejscowościach Górzno (przekroczenia azotanów) i Breń (przekroczenia żelaza i manganu).


Gmina Krzecin
Nadzorem objęto na terenie gminy Krzęcin ogółem - 18 obiektów, w tym ; - 9 obiektów
użyteczności publicznej i 9 obiektów i urządzeń wodnych.
Obiekty te to; zakłady fryzjerskie, wczasowo-turystyczne, apteka, wysypisko, cmentarze.
W obiektach tych przeprowadzono 31 kontroli sanitarnych. Ogólnie stan sanitarno-techniczny tych obiektów  nie budził większych zastrzeżeń z wyjątkiem wysypiska odpadów stałych w Objezierzu
obecnie podjęto decyzję o wyłączeniu tego wysypiska z eksploatacji ) oraz miejsc przeznaczonych do biwakowania i plaż przy kąpieliskach zwyczajowych, przy których brak jest zapewnienia właściwych ustępów publicznych  ( tj. ze szczelnymi zbiornikami na nieczystości płynne lub kabin sanitarnych ).
W grupie obiektów wodnych wyróżnia się wodociągi publiczne zaopatrujące w wodę większą liczbę ludności w stałej eksploatacji. Największy problem z jakością wody występuje                 w miejscowościach Objezierze (przekroczenia żelaza i manganu, barwy i ChZT)  i Chłopowo (przekroczenia amoniaku).

 

 

PION HIGIENY ŻYWNOŚCI , ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

Obsada kadrowa.
W sekcji Higieny Żywności , Żywienia  i Przedmiotów Użytku zatrudnione były 4 osoby:
- mgr Grażyna Borek  na stanowisku kierownika sekcji,
- mgr Tomasz Flejter na stanowisku młodszego asystenta,
- Halina Hatała na stanowisku starszego instruktora higieny,
- Halina Głogowska na stanowisku starszego instruktora higieny.

Ogólna charakterystyka stanu sanitarnego zakładów produkcji i obrotu żywnością, produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz handlu kosmetykami.

 W 2003r. zewidencjonowano 578 obiektów, z których 283 skontrolowano. Przeprowadzono 422 kontrole sanitarne, co średnio przypada 0,73 kontroli na jeden obiekt (1,38 kontroli w 2002r.). Mniejsza ilość przeprowadzonych kontroli była spowodowana tym, że:
większość z nich były to kontrole kompleksowe;
wypełniano arkusze oceny sanitarnej zakładu i oceny zgodności;
udzielano instruktażu dotyczącego opracowania i wdrażania instrukcji i procedur dobrej praktyki higienicznej, kontroli wewnętrznej oraz zasad systemu HACCP;
oceniano opracowane szczegółowo instrukcje;
więcej czasu poświęciliśmy na samokształcenie się związane ze zmianą przepisów prawnych;
zwiększono ilość szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych;
zapoznawano się, wdrażano i przystosowywano nowe formularze dokumentacji (protokoły, instrukcje, procedury).

W związku z naruszeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych wydano 404 decyzje administracyjne, w tym:
- 7 unieruchomienia zakładów;
- 127 związanych z poprawą stanu sanitarno – technicznego;
- 252 decyzji – rachunków za czynności kontrolne;
- 22 prolongujące terminy wykonania obowiązków.
 
Większość decyzji dotyczących usunięcia usterek techniczno – sanitarnych zobowiązywała do:
opracowania procedur i instrukcji dobrej praktyki higienicznej;
zorganizowania udokumentowanej kontroli wewnętrznej;
założenia rejestrów umożliwiających zidentyfikowanie dostawców składników i artykułów wykorzystywanych w działalności zakładów;
-  doprowadzenia do właściwego stanu sanitarnego ścian, sufitów i podłóg;
- zapewnienia możliwości prowadzenia systematycznych wpisów dotyczących stosowania dobrej praktyki higienicznej;
 
W 2003r. zostało uznanych za wykonane 90 decyzji administracyjnych, które dotyczyły usunięcia uchybień techniczno – sanitarnych (19 wydanych w 2003r., 63 - z 2002r., 6 - z 2001r., 2 – z 2000r.)
Wszczęto 35 postępowań egzekucyjnych.
Celem przymuszenia wykonania obowiązków określonych decyzjami administracyjnymi wydano 42 postanowienia o nałożeniu grzywny na łączną kwotę 4.550zł.
 Za bieżące uchybienia sanitarne stwierdzane podczas kontroli stosowano postępowania mandatowe. Nałożono 46 mandatów na łączną kwotę 5.540zł. Analogicznie do poprzednich lat najwięcej mandatów nałożono w sklepach spożywczych (65,2%).
 Personel zakładów karano mandatami przede wszystkim za:
brudno utrzymane pomieszczenia, urządzenia, sprzęt (ok. 35%);
sprzedaż przeterminowanej lub zepsutej żywności (prawie 33%);
-    nieprawidłowe przechowywanie żywności, szczególnie szybko
   psującej się (prawie 22%);
     -    niehigieniczną sprzedaż (ponad 10%);

Nie kierowano wniosków do sądu.
Ogółem o złym stanie sanitarnym stwierdzono 38 obiektów, co stanowi 13,4% obiektów skontrolowanych (24,3% w 2002r.), w tym:
- 2,45% placówek złych jednocześnie w części technicznej i
  utrzymania porządku i czystości (2,25 w 2002r.);
- 0,35% tylko w części technicznej (4,05% w 2002r.);
- 10,6% w części utrzymania porządku i czystości (18% w 2002r.).
Obiekty uzyskiwały oceny niedostateczne przede wszystkim z powodu  dyskwalifikujących punktów:
- personel nie posiadał aktualnych zaświadczeń lekarskich dla celów san-epid.;
- stwierdzenie artykułów spożywczych niewłaściwej jakości  
  zdrowotnej;
 - nietrwała żywność przechowywana nieprawidłowo.
7 obiektów (tj. 18,4%) zostało zdyskwalifikowanych z powodu przekroczenia ilości negatywnych punktów.
Do analizy laboratoryjnej pobrano 132 próbki żywności, w tym 75 próbek zbadano mikrobiologicznie.
Zdyskwalifikowano 2 próbki soli za niedobór KJ. Producent znajdował się poza terenem naszego województwa, w związku z czym do PWIS w Szczecinie przekazano dokumenty celem dalszego załatwienia.
   Do badań laboratoryjnych nie pobierano próbek sanitarnych.
 Ponadto do badań laboratoryjnych pobrano:
- 1 próbkę jednorazowych opakowań do żywności – od producenta;
- 7 próbek kosmetyków;
- 1 próbkę papieru śniadaniowego.
 Zakwestionowano próbkę papieru śniadaniowego ze względu na zawyżoną zawartość chlorków oraz 2 próbki kosmetyków za niewłaściwe oznakowanie (brak numeru serii).
 W celu określenia prawidłowości sporządzonego stężenia do badań laboratoryjnych pobrano 4 próbki płynów dezynfekcyjnych. Stężenia płynów były prawidłowe.
 Przy użyciu zestawu ,,LIPID – TEST” metodą bromotymolową zbadano tłuszcz smażalniczy. Wynik testu – wskazana wymiana tłuszczu.
 
W 2003r. nie zanotowano zbiorowych zatruć pokarmowych.

 


PION EPIDEMIOLOGII

Obsada kadrowa.
W Sekcji Epidemiologii zatrudnione były 3 osoby:
- mgr Sylwia Matczuk – Soroko na stanowisku młodszy asystent,
- Alina Szyjka na stanowisku starszego instruktora higieny,
- Elżbieta Olszewska  na stanowisku starszego instruktora higieny.

Charakterystyka zakresu działań.

Na terenie działalności PPIS w Choszcznie znajdowało się 71 obiektów nadzorowanych przez sekcję  Epidemiologii. W obiektach tych przeprowadzono 174 kontrole sanitarne. W zakresie zwalczania chorób zakaźnych sporządzono 132 wywiady epidemiologiczne.
Wydano 25 decyzji administracyjnych na stwierdzone uchybienia.
Stan sanitarny obiektów nie budzi większych zastrzeżeń. Dezynfekcję sprzętu i narzędzi przeprowadzano w sposób nie budzący zastrzeżeń i odpowiednimi preparatami. Procesy sterylizacji narzędzi przeprowadzane są w placówkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi wymogami, w autoklawach z parą wodną pod ciśnieniem.
Poleceniem PPIS w Choszcznie wyegzekwowano wdrożenie systematycznej kontroli wewnętrznej skutecznej sterylizacji metodą biologiczną.

 Szczepienia ochronne.

           Szczepienia ochronne na terenie powiatu prowadzone były  zgodnie z obowiązującym  Programem  Szczepień Ochronnym na rok  2003 . Na terenie powiatu choszczeńskiego szczepienia ochronne prowadzone są przez 20 świadczeniodawców   mających  stosowne umowy  z  Narodowym  Funduszem  Zdrowia . W 2003roku przeprowadzono 61 kontroli  sanitarnych placówek wykonujących  szczepienia ochronne  zlecone przez Ministra Zdrowia. Wydano  4 decyzje  administracyjne  dotyczące  stanu  technicznego  pomieszczeń  oraz  9  decyzji  administracyjnych  na  rodziców  opornych  uchylających  się  od  obowiązku  szczepienia  dzieci  .
          Wykonawstwo  szczepień  we  wszystkich  rocznikach  które  podlegały  do  szczepień  w 2003 roku  ocenia  się  jako  zadowalające.  Uzyskany odsetek  osób  zaszczepionych jest porównywalny  ze  średnią  województwa  zachodniopomorskiego.
          W  roku  2003  Powiatowa  Stacja  Sanitarno-Epidemiologiczna w  Choszcznie  aktywnie  włączyła  się  w organizację  akcji  ”Żółty  tydzień” oraz  sezonową  akcję  szczepień  przeciwko  grypie.  Z  promocyjnych  szczepień przeciwko  wirusowemu  zapaleniu  wątroby  typ B  skorzystało  około  500  mieszkańców  powiatu.
    
Stan epidemiologiczny.

Charakterystykę schorzeń przedstawia poniższa tabela:
 
Lp. Jednostka chorobowa Ilość zachorowań   
1. Salmonelloza 5   
2. Biegunka u dzieci do lat 2 1   
3. Bruceloza 1   
4. Szkarlatyna  11   
5. Krętkowica kleszczowa 3   
6. Pogryzienia osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę  93   
7. Ospa wietrzna 55   
8. Różyczka 3   
9. WZW typu B 2   
10. Świnka 45   
11. Mononukleoza zakaźna 5   
12. Świerzb 13   
13. Grypa 1515   
14. Zatrucia środkami chemicznymi 27 

Sytuację epidemiologiczną należy ocenić jako dobrą. Nie zanotowano zachorowań na: zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, ostre nagminne porażenie dziecięce, czerwonka bakteryjna, jad kiełbasiany.
Świadczy to o tym, że społeczeństwo jest coraz bardziej świadome ze skutków nie zachowania stanu sanitarnego oraz znaczenia szcze4pien ochronnych.


PION HIGIENY PRACY

Obsada kadrowa.

W roku 2003 w Sekcji Higieny Pracy zatrudnione były 3 osoby:
- mgr Iwona Stachera – Bunda na stanowisku młodszy asystent
      - mgr Izabela Dobska – Sikora na stanowisku młodszy asystent,
- inż. chem.  Jerzy Zaniewski – asystent,
Ponadto na rzecz  Sekcji Higieny Pracy pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy wykonują pracownicy z innych pionów nadzoru :
  – pomiary natężenia oświetlenia,
  – pomiary natężenia hałasu,
  – pomiary zapylenia i substancji chemicznych  (tlenek węgla, ditlenek siarki, tlenki azotu).

Charakterystyka zakresu działań.

a.W 2003 roku sekcja HP posiadała w ewidencji i pod nadzorem 178 zakładów zatrudniających ogółem 3570 w tym kobiet 1459.
Trzynaście zakładów włączono pod nadzór  jako nowe obiekty w ewidencji.
Struktura zatrudnienia w nadzorowanych zakładach:
             
 
  Liczba zakładów   
  Do 5 osób 6-20 osób 21-50 osób 51-100 osób 101-250 osób 251 i więcej osób razem   
3570 80 58 26 8 5 1 178 

b. Główne czynniki szkodliwe występujące na stanowiskach pracy w zakładach pracy na terenie działania PSSE Choszczno:
Na terenie powiatu choszczeńskiego najczęściej występujące czynniki szkodliwe dla     zdrowia w środowisku pracy to:
Hałas – występuje w zakładach przeróbki drewna, zakładach usług leśnych, zakładach materiałów budowlanych, zakładach rolnych oraz zakładach przemysłu metalowego,
Zapylenie – występujące w zakładach przeróbki drewna, zakładach piekarniczych, zakładach przemysłu budowlanego a także zakładach rolnych
Drgania mechaniczne przy obsłudze ręcznych narzędzi drgających oraz przy obsłudze ciężkiego sprzętu jezdnego,
Szkodliwe dla zdrowia substancje i preparaty chemiczne w tym produkty biobójcze występujące w zakładach opieki zdrowotnej, galwanizerni, produkcji tworzyw sztucznych, akumulatorniach.
Czynniki biologiczne występujące w zakładach rolnych, komunalnych, bibliotekach, mieszalniach pasz.
c. Charakter produkcji przemysłowej i usługowej:
Pod nadzorem sekcji HP znajdują się zakłady o następujących specjalnościach: przetwórstwo drewna i produkcja mebli, szwalnie, produkcja roślinna i zwierzęca, warsztaty samochodowo- naprawcze, produkcja materiałów budowlanych i usługi w zakresie budownictwa, usługi leśne, przemysł metalowy, zakłady opieki zdrowotnej, przemysł spożywczy, zakłady PKP, usługi dla ludności w zakresie komunalnym, pocztowym, energetycznym, ciepłowniczym, drogowym, rekreacyjnym, kulturalnym.
d. Liczba osób zatrudnionych na stanowiskach pracy, gdzie pomiarami stwierdzono występowanie czynnika szkodliwego powyżej NDS, NDN przedstawia poniższa tabela:

 
Czynnik szkodliwy Liczba osób   
Hałas 165   
  umiarkowany 18   
  zimny 32   
ł  przemysłowy zaw. WKK 2-50% 8   
  przemysłowy zaw. WKK poniżej 2% 4   
  poch. roślinnego i zwierzęcego 8   
  drzewny za wyj. drewna twardego 3   
  ogólne 3   
  miejscowe 8   
Niedostateczne oświetlenie 136   
Czynniki chemiczne- SO2 1 

e. Zakłady o największym zagrożeniu pod względem narażenia na hałas i zapylenie.
W 2003r. sekcja HP wydała 19 decyzji dotyczących zmniejszenia narażenia pracowników na działanie natężenia hałasu i stężenia pyłu. Cztery zakłady zaliczone zostały do kategorii o największym zagrożeniu pod względem narażenia na hałas i trzy zakłady - pod względem narażenia na pył.
Zakłady te są zobligowane do dokonywania oceny stanu zdrowia z uwzględnieniem badań audiometrycznych słuchu, które przedkładane są systematycznie w siedzibie PPIS.
Pracodawcy wyposażyli narażonych pracowników w indywidualne środki ochrony słuchu i dróg oddechowych. Pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, informowani są na bieżąco o wynikach przeprowadzonych pomiarów na stanowiskach pracy, pracodawcy dokonują pomiarów czynników szkodliwych, ponadto stosują rotację pracowników na stanowiskach pracy celem ograniczenia czasu ekspozycji na te czynniki.

 


Wykaz zadań planowych w ramach nadzoru sanitarnego.
Tabela 1. Wykonywanie zadań nadzorowych
 
Liczba kontroli ogółem – zaplanowanych
                                      -  wykonanych 162
307   
Liczba innych kontroli (np. z PIP) -   
Liczba wydanych decyzji w postępowaniu administracyjnym 145   
Liczba wydanych decyzji – rachunków w postępowaniu administracyjnym 115   
Liczba wydanych decyzji określających rodzaj badań i pomiarów 17   
Liczba wydanych decyzji na przedłużenie terminu wykonania badań i pomiarów 51   
Liczba grzywien 
na kwotę 44
1900 zł   
Liczba mandatów  na kwotę  1 - 20 zł   
Liczba zakładów zamkniętych -   
Liczba odwołań zakładów 1   
Liczba zażaleń 1   
Liczba skarg i wniosków 2   
Liczba zgłoszeń chorób zawodowych 5   
Liczba przeprowadzonych dochodzeń w sprawie choroby zawodowej 5   
Liczba decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej 3   
Liczba decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej 2   
Liczba decyzji uchylonych przez PWIS do ponownego rozpatrzenia dot. zawodowych        - 

Sekcja HP wydała 145 decyzji w postępowaniu administracyjnym. Decyzje te dotyczyły w większości przypadków:
- braku pomiarów czynników szkodliwych lub braku aktualnych pomiarów,
- braku rejestrów czynników szkodliwych,
- braku aktualnych badań lekarskich,
- złego stanu sanitarno- higienicznego pomieszczeń,
- uchybień z zakresie substancji chemicznych,
- zmniejszenia narażenia pracowników na działanie czynnika szkodliwego.
Na terenie działania PSSE w 2003 r. przeprowadzono 16 kontroli higieniczno-sanitarne w 16 zakładach zajmującymi się dystrybucją, stosowaniem i transportem środków ochrony roślin, w których narażone są 53 osoby. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
W 2003r. sekcja Higieny Pracy uczestniczyła wraz z Zapobiegawczym Nadzorem Sanitarnym w odbiorach oraz opiniowała projekty obiektów i pomieszczeń przeznaczonych na działalność produkcyjną lub usługową.

 Ocena narażenia na czynniki rakotwórcze w środowisku pracy.

Kontrole sanitarne przeprowadzone w 2003 roku przez sekcję HP wykazały, że w 7 zakładach występują czynniki rakotwórcze: formaldehyd, związki chromu i niklu, mgły kwasu siarkowego, pyły drewna twardego, dichromian sodu i trójtlenek chromu. Narażonych na te czynniki jest 51 pracowników w tym 37 kobiet. Zakłady te stosują się do przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia pracowników przed narażeniem na czynniki rakotwórcze.

 

 

Nadzór nad bezpieczeństwem chemicznym.

Tabela 3. Kontrole zakładów pracy, w których występują substancje niebezpieczne i preparaty niebezpieczne.
 
Lp. Zagadnienie Liczba ogólna Uwagi   
1. Liczba skontrolowanych zakładów pracy z zakresu chemii (prekursory + substancje i preparaty chemiczne *) 
34 * zarówno w stosunku do stosujących jak i wprowadzających do obrotu   
  Liczba decyzji wydanych z zakresu chemii (a) 20    
  w tym:
-  z zakresu substancji i preparatów chemicznych (b) 
20    
  
-  z zakresu prekursorów narkotyków grupy II  (c) 
0   

Podczas kontroli szczególną uwagę zwracano na następujące zagadnienia:
- czy pracodawcy sporządzili spis posiadanych substancji chemicznych,
- czy pracodawcy posiadają i udostępniają pracownikom karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych,
- czy substancje niebezpieczne i preparaty niebezpieczne są właściwie oznakowane,
- czy posiadane karty charakterystyki są właściwie sporządzone,
- czy oznakowanie opakowań i karty charakterystyki są w języku polskim,
- czy substancje chemiczne są właściwie przechowywane

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że najczęściej spotykanymi uchybieniami są:
- brak spisu posiadanych substancji,
- pracownicy nie są zapoznawani  z kartami,
- brak karty charakterystyki,
- karty charakterystyki sporządzone były w języku obcym,
- karty były błędnie sporządzone.

Współpraca z innymi instytucjami.

W 2003r. nie przeprowadzono wspólnych kontroli z Państwową Inspekcją Pracy.
Na pisma kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowy Inspektor Sanitarny do chwili obecnej nie otrzymał odpowiedzi, jak również PIP nie wykazywał chęci wspólnych kontroli.

Skargi i wnioski.

W roku sprawozdawczym 2003r. wpłynęły 2 wnioski. Jeden dotyczył uciążliwości wywołanych hałasem przez nowopowstały zakład o profilu drzewnym na pobliskiej posesji. Przeprowadzono kontrolę obiektu, podczas której stwierdzono, iż właściciel nie posiada dokumentacji związanej z prowadzenie działalności oraz pozwolenia na lokalizację. W zakładzie pracowały 4 osoby na umowę o dzieło. Po analizie zebranej dokumentacji sprawę skierowano do odpowiednich instytucji: PIP i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz powiadomiono wnioskodawcę o podjętych działaniach.

Ocena warunków pracy w placówkach służby zdrowia.

Działalność kontrolno- represyjna.
a) Ilość obiektów pod nadzorem:
- szpitale publiczne                                                 -1
- zakłady opieki zdrowotnej publiczne                   -3
- zakłady opieki zdrowotnej niepubliczne              -5
- indywidualne praktyki lekarskie                          -3
   - indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie -1
b) ilość kontroli w poszczególnych grupach obiektów – ogółem 10 
- szpitale publiczne -2 ( 1-kompleksowa, 1- rekontrola)
- zakłady opieki zdrowotnej publiczne -2 (1- kontrola, 1- rekontrola)
- zakłady opieki zdrowotnej niepubliczne -5 (3- kontrole, 2- rekontrole)
- indywidualne praktyki lekarskie -1 (1- kontrola)
   - indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie -0
c) ilość wydanych decyzji związanych z naruszeniem wymagań higieniczno – sanitarnych – 1 dot. zapewnienia właściwego natężenia dostosowanego do rodzaju wykonywanej pracy
                  d) ilość decyzji obowiązujących, a wydanych przed rokiem 2003 – 2
e) ilość i kwota nałożonych grzywien w drodze mandatu karnego – 0
f)  ilość i kwota nałożonych grzywien w drodze postępowania egzekucyjnego – 0
g) wstrzymanie działalności – wykaz imienny placówek – 0
h) ilość wystosowanych pism interwencyjnych – 3. Wszystkie pisma dotyczyły dostarczenia pracownikom kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych dla stosowanych środków dezynfekcyjnych oraz zapoznania pracowników ilość tymi kartami.
                  i) ilość wydanych opinii sanitarnych w tym negatywne -0
    
Promocja zdrowia.

W 2003r. jak w latach ubiegłych promowano zdrowie w kontrolowanych zakładach. Temat ten stał się jednym z wielu punktów pracy sekcji Higieny Pracy, który realizowany jest w trakcie wizytacji zakładów.
Podczas kontroli omawiano szereg problemów:
a) Uświadamiano pracodawców o:
- konieczności podejmowania działań profilaktycznych celu zapobiegania występowaniu schorzeń i chorób zawodowych,
 - konieczności stosowania właściwych, dobranych indywidualnych środków ochrony,
 -   konieczności przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich,
- konieczności dokonywania okresowej oceny stanu zdrowia pracowników narażonych na hałas ze szczególnym uwzględnieniem badań audiometrycznych słuchu,
-  konieczności kierowania pracowników wybranych grup zawodowych – rolnicy, bibliotekarze, służba leśna, służba komunalna, narażonych na działanie czynników biologicznych a w szczególności choroby odzwierzęce na badania lekarskie
b) Omawiano z pracodawcami temat informowania lekarza o występujących czynnikach szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy oraz informowania pracowników o wynikach pomiarów tych czynników.
c) Zapoznawano pracodawców z obowiązującymi przepisami m.in. Rozporządzeniem MZ z dnia 3.01.03r. w spr. wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych
wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnianym na tych stanowiskach. Ponadto zwracano uwagę na fizjologię i ergonomię pracy w myśl obowiązującego stanu prawnego.


PION HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

Obsada kadrowa.
W pionie Higieny Dzieci i Młodzieży zatrudniona jest  mgr Lidia Polak.

Charakterystyka zakresu działań.

W roku 2003 nadzorem objęto :
8 Przedszkoli
23 Szkoły Podstawowe
10 Szkół Gimnazjalnych
15 Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych
5 Szkół Zasadniczych Zawodowych
7 Szkół Średnich Zawodowych
2 Licea  Ogólnokształcące
2 Licea Profilowane
2 Warsztaty szkolne
1 Internat
4 Ośrodki Szkolno – Wychowawcze
1 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
1 Szkołę Muzyczną
1 Warsztat Terapii Zajęciowej
3 Ośrodki Wspierania Rodziny
3 Domy kultury
3 Małe Gastronomie
7 Sklepików Szkolnych

Akcja zimowa
13 placówek , w których zorganizowano małe formy wypoczynku zimowego

Akcja letnia
Kolonie wypoczynkowe
Obozy pod namiotami
Innych form wyjazdowych – obozy sportowe
Półkolonii  - w miejscu zamieszkania

Ogółem przeprowadzono 126 kontroli  sanitarnych .Wystawiono 38 decyzji administracyjnych, w tym 18 decyzji rachunki, 10 decyzji przedłużających,  10 decyzji wystawionych w 2003 roku. Nałożono 3 mandaty karne na kwotę 300.00 zł. Wystawiono 5 Postanowień o nałożeniu grzywny na kwotę 450.00 zł. Wystawiono 18 rachunków kalkulacyjnych na kwotę 992.20 zł.

Stan sanitarno –higieniczny kontrolowanych placówek.

Podczas przeprowadzanych kontroli sanitarnych zwracano szczególną uwagę na stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń , w których przygotowywano posiłki dla dzieci i młodzieży. W tej grupie zaewidencjonowano 20 zakładów . Przeprowadzono 20 kontroli sanitarnych , podczas których najczęściej stwierdzano nieprawidłowości:


niefunkcjonalność pomieszczeń,
nieprawidłowo zlokalizowane szatnie,
zły stan techniczny pomieszczeń,
brak wymaganych kwalifikacji personelu,
brak zapisów kontroli wewnętrznej,
brak instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej,
w jednym przypadku brak monitoringu odpadów pokonsumpcyjnych,
brak instrukcji postępowania z odpadami.

Nałożono 3 mandaty karne na kwotę 300.00 zł. Za przechowywanie jajek w wytłaczankach w magazynie  środków spożywczych , wniesienie do pomieszczeń kuchni brudnych owoców i warzyw , bałagan w kuchni, dużo zbędnego sprzętu , przepełnione kosze na śmieci, brak oznakowanych desek.
Wystawiono 2 decyzje administracyjne na obecność owadów w pomieszczeniach kuchni , przeprowadzone rekontrole wykazały zlikwidowanie owadów oraz zabezpieczenie przed ponownym dostaniem się ich do pomieszczeń.
W roku 2003 w pomieszczeniach gdzie wydawano dzieciom i młodzieży posiłki pobrano 4 środki dezynfekcyjne do badania uzyskane wyniki potwierdziły ,że środki przygotowywano prawidłowo.
Prowadzono ścisły nadzór nad odpadami pokonsumpcyjnymi w placówkach żywienia zbiorowego . Skontrolowano 13 placówek produkujących odpady pokonsumpcyjne .Ogółem powstało 89 litrów zlewek. Wszystkie placówki zostały poinformowane o zakazie wydawania zlewek na karmienie trzody chlewnej , wymagano oświadczeń od osób odbierających odpady w jakim celu je odbierają. W 12 skontrolowanych placówkach prowadzono monitoring postępowania z odpadami, w jednej monitoring nie był prowadzony polecono prowadzić w/w zapisy. W 5 placówkach polecono opracować instrukcję postępowania z odpadami.

Poprawę uzyskano w zakresie :

świadomości przestrzegania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej poprzez opracowywanie instrukcji , dokonywanie kontroli wewnętrznych, prowadzenie monitoringu odpadów pokonsumpcyjnych.

Ogółem dokonano 24  klasyfikacje  obiektów żywieniowych , 2 placówki otrzymały ocenę niedostateczną , przeanalizowano 10 jadłospisów , w 1 przypadku stwierdzono za małą ilość białka zwierzęcego. Polecono uwzględnić odpowiednią ilość w/w produktu w jadłospisie.

W roku 2003 ciepłe posiłki wydawało 16 placówek , liczba dzieci w tych placówkach wynosiła 5.001, w tym  9 placówek  wydawało wyłącznie posiłki jednodaniowe z których korzystało 966 dzieci i młodzieży , 7 placówek wydawało pełny obiad z którego korzystało 1276 dzieci i młodzieży. Napój podawało 7 placówek z którego skorzystało 543 dzieci i młodzieży.

Przeprowadzone kontrole sanitarne w placówkach miały  również na  uwadze warunki sanitarno – higieniczne w jakich przebiegały zajęcia nauczania i wychowania.

Celem zapobiegania wadom postawy u uczniów sprawdzano dostosowanie ławek i krzesełek do wzrostu dzieci. Ogółem skontrolowano 1299 dzieci i młodzieży , stwierdzono, że 41 uczniów w 6 placówkach siedziało w ławkach niedostosowanych – polecono ławki i krzesełka dostosować do wzrostu dzieci.
 W ramach dbałości o higieniczny dzień pracy ucznia przeanalizowano 16 planów w 16 oddziałach , rozkład zajęć nie budził zastrzeżeń.

W 30 pomieszczeniach dokonano pomiarów oświetlenie sztucznego . Oświetlenie  w kontrolowanych placówkach było zgodne z PN.

Wystawione decyzje administracyjne w zakładach nauczania i wychowania miały na celu poprawę warunków  podczas nauki i lekcji wychowania fizycznego . W 2 placówkach wystawiono decyzje na poprawę stanu sanitarnego sal gimnastycznych , w 1 wyremontowano salę , w 2 termin wyznaczono na sierpień 2004 roku. W 1 placówce wystawiono decyzję na zlikwidowanie istniejących zacieków w pomieszczeniach co w konsekwencji wiąże się z remontem dachu na budynku szkolnym . Realizację tego zadania  na wniosek zobowiązanego przedłużono do grudnia 2004 roku.
W pozostałych nadzorowanych placówkach stan sanitarno- techniczny nie budził zastrzeżeń , a stwierdzane drobne uchybienia Dyrektorzy placówek likwidowali na bieżąco.


STAN OBIEKTÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Ilość obiektów pod nadzorem:
- Zakłady opieki zdrowotnej publiczne – 2 (Przychodnia nr 8 w Choszcznie, ul. Wolności56
WOMP  Szczecin oraz w strukturze SPZOZ
     Choszczno dodatkowo 15 Poradn Specjalist.
                                                                               w Ch-nie i w terenie wraz z Oddziałem
                                                                                Pomocy Doraźnej w Choszcznie i GOZ w 
                                                                                Krzęcinie)
- Zakłady opieki zdrowotnej niepubliczne – 4   (NZOZ „OMNIBUS” Recz, NZOZ         
                                                                              „EKULAP” Drawno, NZOZ E. Fiedorowicz  
                                                                              Choszczno z filią Suliszewo, NZOZ Pełczyce
                                                                              „AKMED”)
Sanatoria , szpitale, uzdrowiska                             – 0
Zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze                     – 0
Zakłady opiekuńczo – lecznicze                            – 0
Indywidualne praktyki lekarskie                          – 26
Indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie – 22
Grupowe praktyki lekarskie                                   – 1
Inne                                                                        – 1 (Reg. Centr. Krwiod. O/T Choszczno
                                                                                              ul. Niedziałkowskiego 4)

Ilość kontroli   -  ogółem  :   6                                                                                                          
Zakłady opieki publicznej                                    – 0
Zakłady opieki zdrowotnej niepubliczne             – 2  (w tym1 rekontrola)
Indywidualne praktyki lekarskie                          – 1
Indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie – 3
Grupowe praktyki lekarskie                                 – 0
Inne                                                                       – 0

Wszystkie obiekty zostały skontrolowane przez sekcję EP oraz prowadzone było postępowanie administracyjne w zakresie stanu sanitarno-technicznego.
Ilość wydanych decyzji z naruszeniem wymagań higieniczno-zdrowotnych w 2003r. :
-  5 (w tym 4 wydane przez sekcję EP –   Lek. Spec. Spół. Pracy w Gorzowie –  Przychodnia Lek. Nr 2 w Choszcznie ul. Wolności 17;
     - Reg. Centr. Krwiod. O/T Choszczno ul.  Niedziałkowskiego 4;
     - oddział rehabilitacyjny Szpital SPZOZ;
     - gabinet ginekologiczny M. Gonerko Choszczno)
     - 1 wydana przez HK - dotyczy pralni szpitala SPZOZ
                                                                
Ilość decyzji obowiązujących wydanych przed 2003r.   –  4   (w tym 2 wydane przez HK :
- wydane w 2001 r ;                                      
                                       - Przychodnia nr 8 w Choszcznie ul. Wolności 56 – WOMP Szczecin
                                       - Oddział Pomocy Doraźnej SPZOZ w Choszcznie
      - 2 wydane w  2002r. przez EP:
                                         - Gminny Ośrodek Zdrowia Krzęcin SPZOZ Choszczno
                                         - Gabinet Ginekologiczny K. Jancewicz w Choszcznie)
Ilość i kwota nałożonych grzywien w drodze mandatu karnego – 0
Ilość i kwota nałożonych grzywien w drodze postępowania egzekucyjnego – 0
Wstrzymanie działalności – 0
Ilość wystosowanych pism interwencyjnych – 0
Ilość wydanych opinii sanitarnych, w tym negatywnych –15 (w tym 2 wydane przez HK)
Obiekty ze złym stanem sanitarno-technicznym: - 3 (wykazane w MZ) :
                                                            - Przychodnia nr 8 w Choszcznie WOMP – Szczecin
                                                                  - Gabinet ginekologiczny M. Gonerko Choszczno
                                                                  - Gabinet ginekologiczny K. Jancewicz Choszczno

Przychodnie / ośrodki / poradnie:
Publiczne:
Przychodnia nr 8 w Choszcznie ul. Wolności 56 – WOMP Szczecin
W strukturze SPZOZ Choszczno dodatkowo15 Poradni specjalistycznych w Choszcznie i w terenie oraz Oddział Pomocy Doraźnej w Choszcznie  i GOZ  w Krzęcinie.
Niepubliczne:
-    NZOZ „ESKULAP” w Drawnie, ul.Choszczeńska 4
NZOZ „OMNIBUS” Sp. c. K. Harasimowicz –Recz, ul.Kolejowa 1
NZOZ E. Fiedorowicz Choszczno ul. Wolności 17 ( z filią w Suliszewie)
NZOZ „AKMED”  Pełczyce, ul. Ogrodowa 11

Inne:
Reg. Centr. Krwiod. O/T Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4
Indywidualne Praktyki Lekarskie (26 razem)
Indywidualne Specjalistyczne Praktyki Lekarskie (22 razem)
Grupowe Praktyki Lekarskie:
Lek. Spec. Spół. Pracy w Gorzowie – Przychodnia Lek. Nr 2 w Choszcznie
ul. Wolności 17

Stan sanitarno-techniczny ambulatoryjnych placówek służby zdrowia .

           Ogólnie stan sanitarno-techniczny ambulatoryjnych placówek służby zdrowia – poradni specjalistycznych będących w strukturach SPZOZ Choszczno ocenia się na dostateczny z wyjątkiem zastrzeżeń dotyczących stanu  sanitarno-technicznego GOZ w Krzęcinie (wystawiona w 2002 r. decyzja dot. odnowienia wszystkich pomieszczeń z przedłużonym terminem wykonania w 2003r. do kwietnia 2004r.) oraz Oddziału Pomocy Doraźnej w Choszcznie (wystawiona w 2001 r. decyzja dot. odnowienia  wszystkich pomieszczeń z przedłużonym terminem wykonania w 2003r. do kwietnia 2004r.).
         Stan sanitarno-techniczny niepublicznych ZOZ ogólnie ocenia się na dostateczny, bez istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Stan sanitarno-techniczny uległ poprawie w placówkach:

Reg. Centr. Krwiod. O/T Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4- odnowiono ściany i sufity wszystkich pomieszczeń (była wystawiona decyzja w 2003r. i została wykonana)
Lek. Spec. Spół. Pracy w Gorzowie – Przychodnia Lek. Nr 2 w Choszcznie
ul. Wolności 17 – poprawiono stan sanitarno-techniczny podłóg (była wystawiona decyzja w 2003r. i wykonano)

Stan sanitarno-techniczny uległ pogorszeniu w placówkach:

Przychodnia nr 8 w Choszcznie ul. Wolności 56 – WOMP Szczecin – nie odnowiono ścian i sufitów pomieszczeń (decyzja wystawiona w 2001r. z przedłużonym terminem wykonania w 2003r. do stycznia 2004r.)
Gminny Ośrodek Zdrowia Krzęcin SPZOZ Choszczno - nie odnowiono ścian i sufitów pomieszczeń (decyzja wystawiona w 2002r. z przedłużonym terminem wykonania w 2003r. do 1 kwietnia 2004r.)
Oddział Pomocy Doraźnej SPZOZ w Choszcznie - nie odnowiono ścian i sufitów pomieszczeń (decyzja wystawiona w 2001r. z przedłużonym terminem wykonania w 2003r. do 1 kwietnia 2004r.)

Decyzje wydane w 2003r.: - 2
Lek. Spec. Spół. Pracy w Gorzowie – Przychodnia Lek. Nr 2 w Choszcznie
ul. Wolności 17 – wykonana- dotyczyła poprawy stanu sanitarno-technicznego podłóg
Reg. Centr. Krwiod. O/T Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4 - odnowiono ściany i sufity wszystkich pomieszczeń – wykonano.
Decyzje obowiązujące z lat poprzednich: - 3
Przychodnia nr 8 w Choszcznie ul. Wolności 56 – WOMP Szczecin – dotyczy odnowienia ścian i sufitów, termin wykonania styczeń 2004r.
Gminny Ośrodek Zdrowia Krzęcin w strukturze SPZOZ Choszczno - dotyczy odnowienia ścian i sufitów, termin wykonania 1 kwiecień 2004r.
Oddział Pomocy Doraźnej SPZOZ w Ch-nie w strukturze SPZOZ Choszczno- dotyczy odnowienia ścian i sufitów, termin wykonania 1 kwiecień 2004r.

Decyzje prolongowane w roku sprawozdawczym:  - 3
Przychodnia nr 8 w Choszcznie ul. Wolności 56 – WOMP Szczecin – dotyczy odnowienia ścian i sufitów, termin wykonania styczeń 2004r.
Gminny Ośrodek Zdrowia Krzęcin SPZOZ Choszczno - dotyczy odnowienia ścian i sufitów, termin wykonania 1 kwiecień 2004r.
Oddział Pomocy Doraźnej SPZOZ w Choszcznie - dotyczy odnowienia ścian i sufitów, termin wykonania 1 kwiecień 2004r.

Funkcjonalność:
W trzech placówkach tj. NZOZ E. Fiedorowicz Choszczno ul. Wolności 17 i Przychodnia nr 8 w Choszcznie ul. Wolności 56 – WOMP Szczecin, lek. Rodzinny E. Wolniewicz Choszczno ul. Konopnickiej 2 - szczepienia ochronne dzieci i osób dorosłych prowadzone są w gabinetach zabiegowych (brak wydzielonych osobnych punktów szczepień). W placówkach tych zastosowano rozdział czasowy przyjęć pacjentów zdrowych w określone dni i godziny.
W pozostałych placówkach punkty szczepień są wydzielone wraz z poczekalniami przeznaczonymi dla dzieci zdrowych.
W stosunku do roku ubiegłego zmian w funkcjonalności innych placówek nie odnotowano.

Utrzymanie bieżącej czystości i porządku:
Bieżący stan sanitarny a placówkach był zachowany. Sprzątanie odbywało się we własnym zakresie sprzętem tradycyjnym, przechowywanym w wydzielonych miejscach – składzikach porządkowych.

Gospodarka odpadami stałymi:
Odpady komunalne gromadzone w pojemnikach wydzielonych w osłonach śmietnikowych i usuwane na bieżąco.
Odpady pozabiegowe – medyczne przekazywane były firmom do utylizacji. Ewidencja odpadów prowadzona była w postaci „karty przekazania odpadów”

Indywidualne Praktyki Lekarskie, Specjalistyczne i Grupowe:
Ogólnie stan sanitarno-techniczny tych placówek ocenia się na dostateczny bez zmian do roku ubiegłego z wyjątkiem dwóch indyw.specjal.prakt. ginekologicznych w Ch-nie K.Jancewicz i M.Gonerko – brak kabin higieny dla kobiet (wystawione decyzje z terminem wykonania w 2004 r. )


W roku sprawozdawczym były wystawione 2 decyzje:
Gabinet Ginekologiczny M.Gonerko w Choszcznie – dotycząca zapewnienia kabiny higieny dla kobiet z terminem wykonania do stycznia 2004r.
Lek. Spec. Spół. Pracy w Gorzowie – Przychodnia Lek. Nr 2 w Choszcznie
ul. Wolności 17 – wykonana ( dotyczyła poprawy stanu sanitarno-technicznego podłóg).

Decyzje obowiązujące z lat poprzednich – 1:
Gabinet Ginekologiczny K. Jancewicz w Choszcznie – dotycząca zapewnienia kabiny higieny dla kobiet z terminem wykonania do stycznia 2004r.

Gospodarka odpadami stałymi:
Odpady komunalne gromadzone w pojemnikach wydzielonych w osłonach śmietnikowych i usuwane na bieżąco.
Odpady pozabiegowe – medyczne przekazywane były firmom do utylizacji. Ewidencja odpadów prowadzona była w postaci „karty przekazania odpadów”

 

STAN OBIEKTÓW LECZNICTWA  ZAMKNIĘTEGO

Pod nadzorem był:
Szpital Samodzielnego Publicznego ZOZ w Choszcznie ul. Niedziałkowskiego 4
Liczba kontroli:
Szpital publiczny– 8 (w tym: 2-kompleksowe i 1-rekontrola, 5 z poboru prób basenu rehab.)
                                                                                                           
Stan sanitarno – techniczny szpitala:
Szpital usytuowany jest w 8 odrębnych budynkach:
Oddział dziecięcy
Oddział chirurgiczny, położniczo-noworodkowy, ginekologiczny, bloki operacyjne, centralna sterylizatornia, spalarnia odpadów.
Oddział internistyczno-kardiologiczny  (OIOM), stacja dializ, laboratorium.
Odział rehabilitacji – 3 odrębne budynki,
Pralnia,
Prosektorium

Ogólnie stan sanitarno-techniczny szpitala ocenia się na dostateczny bez zmian do roku ubiegłego. W roku sprawozdawczym zostały wystawione 2 decyzje – pierwsza dotyczyła odnowienia ścian w pralni i została wykonana natomiast druga dotycząca odnowienia ścian oddziału rehabilitacji (w jednym z trzech budynków) z terminem wykonania do maja 2004r.

ilość wydanych decyzji w 2003r. – 2 (1 przez HK – dotycząca pralni szpitalnej, 
                                                                  odnowienia ścian i wykonana oraz  1 wydana przez
                                                                  EP – dotycząca odnowienia ścian oddziału
                                                                   rehabilitacyjnego z terminem wykonania do maja 
                                                                   2004r.)
-    decyzje obowiązujące z lat poprzednich              –  0
-    decyzje prolongowane w roku sprawozdawczym – 0
nowouruchomione oddziały – 1 (dodatkowo oddano budynek - po kapitalnym remoncie
                                                                nieczynnej Przychodni na oddział rehabilitacyjny –
                                                               obecnie oddział ten mieści się w 3 odrębnych
                                                                budynkach)
oddziały /części oddziałów/ po kapitalnym remoncie  – 0
oddziały znajdujące się w trakcie remontu                  – 0
części szpitala wymagające remontu                            – 0


Funkcjonalność :
izby przyjęć – funkcjonalne,
bloki operacyjne – brak funkcjonalności (brak śluz, krzyżowanie się dróg czystych z 
                                                                         brudnymi – brak wydzielonego dźwigu)
bloki porodowe – funkcjonalne,
centralna sterylizatornia – brak funkcjonalności (brak śluz, brak wydzielenia dźwigów do 
                                                                                    transportu brudnych i czystych)
W celu poprawy funkcjonalności w szpitalu dotyczącej krzyżowania się dróg transportu czystych z brudnymi przeznaczono dźwig do transportu brudnych a czyste przenoszone są klatką schodową.
W szpitalu brak pomieszczeń zamkniętych, przelotowych dla ruchu karetek

Utrzymanie czystości bieżącej i porządku:
Pomieszczenia szpitala sprzątane były we własnym zakresie przez personel sprzątająco-gospodarczy. Szpital nie korzysta z odrębnych jednostek świadczących usługi w zakresie sprzątania.
Do sprzątania stosowany jest sprzęt: mopy, zestawy z wózkami, które przechowuje się w wydzielonych pomieszczeniach (brudownikach) – z możliwością mycia i dezynfekcji sprzętu
Zestawy są wydzielone do poszczególnych stref, aczkolwiek ilość nadal jest niewystarczająca.
Ogólnie utrzymanie czystości bieżącej we wszystkich oddziałach było zachowane.

Pralnictwo szpitalne:
Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń pralni ocenia się na dostateczny.
W bieżącym roku 2003 była wystawiona decyzja na odnowienia ścian i sufitów – została wykonana.
Pralnia szpitalna jest bez bariery higienicznej.
Pranie odbywa się w systemie tradycyjnym z wydzieleniem ciągu prania dla noworodków i dzieci młodszych zakończonego sterylizacją (tylko część pakietów do 1 roku).
Dezynfekcja płynowa odbywa się poza pralnicami (bielizna pooperacyjna, pieluchy).
Na wyposażeniu pralni jest: 5 pralnic, 2 suszarki, 2 magle (sprzęt z 1998r. – sprawny) do prania ogólnego. Ponadto wydzielone są: 1 pralnica, 1 wirówka oraz 1 magiel do prania bielizny dzieci i noworodków (urządzenia w stanie dostatecznie sprawnym).
W pralni wydzielona jest również 1 pralnica do prania mopów do sprzątania. Do prania termiczno-chemicznego w zakresie temperatur do 60 şC stosowane są również proszki z dodatkiem środka dezynfekcyjnego.
Transport bielizny z oddziałów (pakowanych w worki foliowe) odbywa się wydzielonym środkiem transportu – wózek.
Bielizna brudna na oddziałach gromadzona jest w workach, w brudownikach.
Bielizna czysta na oddziałach przechowywana w wydzielonych szafach.

Gospodarka odpadami stałymi:
Szpital posiada decyzję Wojewody z 2003r. zatwierdzającą program gospodarki odpadami ważną do 30 .06. 2006r.
Postępowanie z odpadami jest zgodne z wystawioną decyzją:
odpady medyczne pozabiegowe spalane są na miejscu w spalarni szpitalnej,
odpady lamp fluoroscencyjnych odbierane są przez Lumen Sp. Z o.o. ul. Piotra i Pawła 9 w Policach 73-015,
odczynniki fotograficzne odbierane są przez Zakład Odzysku Mułku w Zielonej Górze,
żużle i popioły ze spalarki odbierane są przez BSC Ekopal Sp. Jawna ul. Smolińska 3
73-026 Szczecin,

Odpady medyczne są segregowane w miejscu powstawania (oddziały), gromadzone w workach foliowych oraz sztywnych opakowaniach jednorazowych – przechowywane w brudownikach.

Pomieszczenia spalarni są funkcjonalne. Odpady są wrzucane wydzielonym zsypem z zewnątrz do podstawionych pojemników wózkowych. Powierzchnia spalarni wynosi ok. 40 m. Stan sanitarno-techniczny pomieszczenia dostateczny.
Do spalania służy piec gazowy zmodernizowany w 1999r. (dwukomorowy) S.O – 150 – G , produkcji Przedsiębiorstwo Zagraniczne „ATA” S. A.  07-306 Brok Polska.
Wydajność spalarki od 15 – 75 kg/h, maks. temp. 1100-1200şC a stosowana do 1100şC.
Średnioroczna ilość spalanych odpadów ok. 21 ton.

Odpady komunalne gromadzone w pojemnikach ustawionych w osłonach śmietnikowych, opróżnianych na bieżąco przez ZOM Choszczno.
Stan sanitarno-techniczny urządzeń do gromadzenia nieczystości dostateczny.

 

Prosektorium
Do transportu zwłok na terenie szpitala (z pomieszczeń pro-morte służy wydzielony obudowany wózek, stan sanitarno-techniczny dostateczny.
Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń prosektorium dostateczny - bez zmian do roku ubiegłego. Funkcjonalność pomieszczeń zachowana.
W skład prosektorium wchodzą: sala sekcyjna, komory chłodnicze – 9 sztuk, węzeł higieniczno-sanitarny, sala odbioru zwłok, zaplecze dla obsługi z biurem.
W prosektorium prowadzi się rejestr zwłok na podstawie karty zgonu od lekarza.
Zwłoki wydawane są w trumnie, ubrane (przygotowanie i złożenie zwłok w trumnie wykonuje osoba obsługująca prosektorium). Zwłoki z prosektorium odbierane są przez firmy pogrzebowe (upoważnione przez rodziny).
Transport zwłok na odległość powyżej 60 km odbywa się po wydaniu zgody w formie decyzji PPIS w Choszcznie.

 

Zaopatrzenie w wodę
Szpital posiada własne ujęcie awaryjne zaopatrzenia w wodę ze stacją uzdatniania. Stan sanitarno-techniczny stacji uzdatniania oraz jakości wody nie budzi zastrzeżeń. Szpital korzysta również z wody wodociągu miejskiego – jakość wody odpowiada wymogom sanitarnym wody do picia.

Otoczenie szpitala.
Teren szpitala ogrodzony, drogi komunikacyjne, chodniki utwardzone. Skwery zazielenione trawą drzewami, krzewami. Ogólnie teren uporządkowany, stan dostateczny.

 

 
 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2008-03-09 22:24:35
Opublikował:Aneta Mazurczak
Data publikacji:2008-03-11 17:26:11
Ostatnia zmiana:2008-03-11 17:26:25
Ilość wyświetleń:5158

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij